Hvordan gå frem ved mistanke

Noen generelle råd om hvordan du går fram ved mistanke om vold, seksuelle overgrep

Generell usikkerhet eller bekymring bør meldes til det lokale barnevernet.

Konkret mistanke eller informasjon om hendelser vedrørende vold eller seksuelle overgrep skal jfr. Avvergeplikten, straffelovens § 139 anmeldes til politiet som er rette instans til å undersøke lovbrudd.

Potensielt mistenkt må ikke konfronteres med mistanke før anmeldelse. Overlat dette til politiet.

Får du gjennom ditt arbeid mistanke om at barn eller utviklingshemmede/særlig sårbare kan være usatt for vold eller seksuelle overgrep må du drøfte saken med nærmeste overordnede og kontakte lokalt hjelpeapparat. Du kan drøfte din mistanke anonymt med politiet, barnevern eller barnehus og drøfte hvordan du skal håndtere din mistanke.

Barnehager, skoler, SFO, helsepersonell og andre instanser har meldeplikt, og skal ved mistanke om vold eller overgrep ikke avvente situasjonen, men omgående kontakte kommunens barneverntjeneste og/eller politiet som nevnt over.

Får du som privatperson mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn eller psykisk utviklingshemmede bør du kontakte politiet, barnevern eller barnehus for å drøfte hvordan du skal håndtere din mistanke.

Dersom barnet/den utsatte forteller selv, er det viktig at de forteller fritt og at du stiller åpne og ikke ledende spørsmål. Skriv ned uttalelser eller observasjoner så ordrett og beskrivende som mulig. Ta med i hvilken situasjon dette skjedde, samt tidspunkt. Notatene kan bli viktige i en eventuell anmeldelse, melding til barnevernet eller rettsak.

Ved alvorlige seksuelle overgrep eller vold bør den utsatte til akutt legeundersøkelse så raskt som mulig. Vent med å dusje/vaske kroppen, oppbevar alle klær separat i tørre poser.

Det bør undersøkes og dokumenteres eventuelle merker, skader, blåmerker samt sporsikring i henhold til rettsmedisinsk standard. Ta kontakt med legevakt på kveld/helg eller barneavdeling på sykehus på dagtid, samt politiet umiddelbart.