Velkommen til Statens Barnehus Bergen

Statens Barnehus Bergen er et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet.

Barnehuset i Bergen er en del av Vest Politidistrikt og åpnet i november 2007. Personalet er sivilt ansatte og alle som arbeider med oppfølging og behandling har barnefaglig kompetanse.

Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet. Politiet kan som en del av etterforskningen velge å gjøre avhør på barnehuset av den som kan ha vært utsatt.

Barnehuset er for barn og ungdom hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en utviklingshemming eller voksne som er særlig sårbare, samt ungdom som kan ha vært utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. I tillegg kan politiet gjøre avhør på barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt.

Vi dekker Vest politidistrikt som består av fylkene Hordaland og Sogn og fjordane.

Tanken bak et barnehus er at alle offentlige instanser kommer dit barna er. Mange ulike samarbeidspartnere samles derfor på Statens Barnehus Bergen. Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier.

Barnehuset tilbyr:

 • Mottagelse og tilrettelegging for de som kommer til avhør og deres følgepersoner
 • Medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser
 • Tverretatlig samarbeid før, under og etter avhør
 • Vurdering av behandlingsbehov
 • Oppfølging og behandling
 • Støtte og veiledning til barn og pårørende
 • Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner
 • Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner
 • Fagutvikling og kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep

ÅPNINGSTIDER

Vinterhalvåret:
Man-fre, kl. 08.30 - 15.30

Sommerhalvåret:
Man-fre, kl. 08.30 - 15.00

Telefon 55 55 69 00

MÅLSETTING

 • God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og psykisk utviklingshemmede voksne i tilrettelagte avhør.
 • Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse.
 • Sikre rask hjelp og behandling.
 • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser.
 • Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet.

LOKALITETER

 • Barnevennlig oppholdsrom.
 • Rom for gjennomføring av tilrettelagte avhør og videokonferanse med profesjonelt utstyr.
 • Medisinsk undersøkelsesrom.
 • Møtelokaler til samrådsmøter og kurs.
 • Avhørsrom for politiet med mulighet for videoopptak, til bruk for ungdom eller andre vitneavhør i overgrepssaker.