Oppfølging og behandling

Ansatte ved Barnehuset som arbeider med oppfølging og behandling har høy kompetanse og erfaring fra arbeid med ulike former for overgrep, psykisk helse og barnevern. Vi vet mye om hvordan man møter mennesker i krise og hva som da er viktig.

Rådgiver er til stede under tilrettelagte avhør på Barnehuset og tilbyr barnet/familien en samtale i etterkant. Barnehuset samarbeider med foresatte og eventuelle andre samarbeidspartnere for å vurdere behovet for videre oppfølging/behandling.

Noen av barna som vurderes å trenge mer omfattende utredning og behandling kan få oppfølging i påvente av at lokale hjelpeapparat gir et tilbud. Barnehuset kan da bidra med overføring av informasjon og vurdering av hvilken hjelp du vil ha behov for i tiden fremover.

Vi kan tilby:

  • Kartlegging av hjelpebehov og grad av traumatisering
  • Samtaler med barn, ungdom, foresatte eller familier der det vurderes aktuelt
  • Anbefaling og hjelp til å etablere kontakt med eventuelle andre tilbud lokalt
  • Samarbeid eller veiledning til barnevern, barnehager, skoler, skolehelsetjenester og øvrig hjelpeapparat vedrørende eventuell videre oppfølging der det er aktuelt
  • Kontaktetablering og motiveringsarbeid for eventuelt å ta imot mer omfattende eller langvarig behandling der det kan være nødvendig.
  • Vi kan gi råd hvis det er aktuelt å henvise til BUP (Poliklinikk som gir psykisk helsehjelp for barn og ungdom) og eventuelt bistå med å etablere kontakt eller samarbeide med BUP