Oppfølging og behandling

På Statens barnehus Bodø ivaretar vi barn, ungdom, foreldre og voksne med utviklingshemming etter avhøret.

Oppfølgingens innhold varierer ut i fra sakens innhold og behov. Eksempler på oppfølging kan være samtaler i etterkant av avhør på Barnehuset, samt samtaler med foreldre hvor barn har vært utsatt for vold og/eller overgrep av andre. Oppfølgingen vil bære preg av støttesamtaler, krisearbeid, samt råd og veiledning i forhold til mulige traumereaksjoner hos barnet. Statens barnehus kan ha inntil 15 timer oppfølging. Behov utover dette bør ivaretas av spesialisthelsetjenesten.

Statens barnehus Bodø tilbyr også ulike kartlegginger, som har som mål å identifisere symptomer på angst, depresjon og andre traumerelaterte symptomer, blant annet posttraumatisk stresslidelse.  Kartlegging gjennomføres på bestilling fra andre aktører som barneverntjenesten eller barne-og ungdomspsykiatrien.