Velkommen til Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Stavanger skal gjennom aktiv samhandling fremme trygghet og rettssikkerhet for overgrepsutsatte barn og voksne psykisk utviklingshemmede.

Statens Barnehus Stavanger er en del av Sør-Vest politidistrikt og ble åpnet i november 2010.

Personalet er sivilt ansatte og alle som arbeider med oppfølging og behandling har barnefaglig kompetanse.

Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet. Politiet kan som en del av etterforskningen velge å gjøre avhør på barnehuset av den som kan ha vært utsatt.

Barnehuset er for barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en utviklingshemming eller voksne som er særlig sårbare, samt ungdom som kan ha vært utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. I tillegg kan politiet gjøre avhør på barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt.

Vårt dekningsområde er alle kommuner i Rogaland fylke og kommunene Sveio, Etne, Bømlo, Stord, Fitjar og Sirdal.

Tanken bak barnehus er at alle offentlige instanser kommer dit barna er. Mange ulike samarbeidspartnere samles derfor på Statens Barnehus Stavanger.

Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier.

 

Barnehuset tilbyr:

  • Mottagelse og tilrettelegging for de som kommer til avhør og deres følgepersoner.
  • Medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser.
  • Tverretatlig samarbeid før, under og etter avhør.
  • Vurdering av behandlingsbehov.
  • Oppfølging og behandling.
  • Støtte og veiledning til barn og pårørende.
  • Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner.
  • Fagutvikling og kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep