Velkommen til Barnehuset Trondheim

Det er mange barn og ungdommer i Norge som opplever å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep. Avdekking av overgrepshistorier kan være frigjørende, men samtidig kan det være belastende for barnet. Det norske samfunn plikter og ønsker å hjelpe disse barna. De rettslige, omsorgsmessige og behandlingsmessige aspekter skal bli ivaretatt på en best mulig måte. Som et ledd i dette arbeidet har Justisdepartementet opprettet 11 barnehus i Norge.

 • Barnehuset er først og fremst et tilbud for barn, ungdom og deres familier der det er usikkerhet om eller mistanke om at barn/ungdom kan ha vært utsatt for vold, vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.
 • Tilbudet er også for ungdom under 18 år i forbindelse med tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse, og for voksne som har en psykisk utviklingshemming.
 • Noen ganger ønsker politiet å snakke med barn som del av en etterforskning. Politi og tingrett kan be om at denne samtalen, som kalles et dommeravhør eller et politiavhør/samtale, gjøres på et barnehus.
 • Barnet eller ungdommen som kommer til barnehuset, blir fulgt av noen de kjenner. De blir avhørt av en fra politiet som har utdannelse og erfaring med å snakke med barn.
 • Politi, tingretter, advokater m.fl møter opp på barnehuset og følger avhøret via videooverføring i et eget rom.
 • Det er ansatt fagpersoner på barnehusene som lytter til avhørene. En fast kontaktperson som har lang erfaring fra arbeid med barn og familier vil følge hvert barn og deres foresatte. De vil også være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Vi tilbyr kartlegging, oppfølging eller behandling i etterkant når det er aktuelt.
 • Vi tilbyr også at alle som ønsker å drøfte eller få råd vedrørende usikkerhet om overgrep/de tema vi har nevnt over, kan ringe oss anonymt.
 • Barnehuset Trondheim åpnet 09.02.2009. Det finnes også barnehus i Bergen, Hamar, Moss, Tromsø, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Bodø og Sandefjord.
 • Barnehuset Trondheim dekker hele helseregionen Midt-Norge samt Helgelandskysten.
 •  Flere hundre barn kommer til oss hvert år.
 • Barnehusenes arbeid bygger på fem hovedområder: Tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser, oppfølging/behandling, råd/veiledning og fagutvikling/undervisning.

Det er mange ulike instanser som er involvert i saker vedrørende vold eller overgrep mot barn og unge samles på barnehusene i forbindelse med avhør eller oppfølging. Barnehusene samarbeider med disse aktørene for å styrke barns rettssikkerhet og arbeide for en bedre ivaretakelse av barn og familier. Ved å samle alle aktører og tiltak for barna i et hus, er målsettingen å oppnå en bedre ivaretakelse av barnet og dets pårørende.