Utadrettet virksomhet

Statens Barnehus Bergen arbeider til enhver tid med å utvikle kontakten med eksterne samarbeidsparter og har til nå hatt særlig fokus på utvikling av metodikk knyttet til tilrettelagte avhør (tidligere dommeravhør) og det terapeutiske tilbudet. Vi har også hatt jevnlige møter og presentasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane om Barnehusets funksjon og hva vi kan tilby utsatte barn og familier.

Statens Barnehus Bergen har sammen med politiet arbeidet for å utvikle kompetansen på avhør av førskolebarn. Leder og psykolog fra Barnehuset, leder for avhørsutdanningen ved Politihøgskolen og en avhører fra Hordaland politidistrikt har fått opplæring i metoden sekvensielle avhør ved The National Children's Advocacy Center i USA. Denne gruppen har arbeidet med tilpasning av metoden til norske forhold, informert viktige samarbeidsparter og innhentet tillatelser til utprøving av metoden. Forventningene er å få dette innført i Hordaland og Sogn og Fjordane som en prøveordning i første omgang. Dette vil være et pågående samarbeid med Kripos.

Barnehuset arrangerer også faste samlinger for avhørere. Her tilbys eksterne og interne forelesere og evaluering av autentiske avhør. Fagansvarlig på Politihøgskolen og Familievolds/SO- koordinator i Hordaland politidistrikt, er nære samarbeidspartnere på disse samlingene.

Barnehuset har kontinuerlig fokus på hvordan vi kan bli en nyttig samarbeidspart for andre etater. Det har vært arrangert flere samarbeidsmøter med blant annet Familievernet og Senter for krisepsykologi. I samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har Barnehuset hatt undervisningsdager om avdekkende samtaler med barn til regionens kommuner, til ulike barnehager og til Bufetat.

Representanter fra Barnehuset deltar regelmessig på ulike faglige samlinger og samarbeidsgrupper i regionen. Barnehuset har faste møter med andre instanser som arbeider med samme problematikk. Det er dannet en gruppe bestående av representanter fra Barnehuset, fagteam i Bufetat, Senter for Krisepsykologi og RVTS. Barnehuset deltar i fagnettverk bestående av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMIH), helsestasjonspersonell, Barneklinikken, Røde kors telefonen, Redd barna, Barnevernvakten og Livskrisehjelpen. Barnehuset har utarbeidet en løpende samarbeidsavtale med RVTS Vest  og hatt et utstrakt samarbeid, med særlig vekt på bidrag på hverandres kompetansehevende kurs og konferanser.

Vi har i etablert et samarbeid med representanter for tannhelsetjenesten i fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, samt Universitetet i Bergen (UIB). Vi har hatt møter med fokus på deling av kompetanse og utvikling av rutiner ved mistanke om overgrep mot barn.

Det har vært jevnlige møter mellom politi, påtale og domstoler i begge politidistrikt for kontinuerlig utvikling og evaluering av samarbeidet. I Hordaland er det faste medlemmer i samarbeidsgruppen. I tillegg er Barnehuset representert i en arbeidsgruppe som skal belyse de ulike praktiske sidene ved dommeravhør (heretter såkallte tilrettelagte avhør).

Arbeidsgruppen består av representant fra Bergen og Nordhordland fra statsadvokat, påtale, tingrettene, forsvarer, bistandsadvokat og Barnehuset. Etter avtale med ledelse for divisjon for psykisk helse barn og unge i Helse Bergen, har vi vært rundt til de aller fleste poliklinikkene i Hordaland. Vi har i møte med den enkelte poliklinikk gitt informasjon om tilbudet ved Barnehuset, og drøftet mulige samarbeidsmåter.