Tilrettelagte avhør

Avhør er en del av politiets etterforskning og gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker med mye erfaring innenfor saksområdet. Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av avhøret vises i stedet.

Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge.

Politi, advokater og eventuelle andre aktører møter opp på Statens Barnehus Stavanger og følger avhøret via lyd- og bildeoverføring. En barnehusansatt med kompetanse på barns psykiske helse lytter også til avhørene og vil være tilgjengelig for råd og støtte underveis. Den samme barnehusansatte vil også være tilgjengelig for barnet og deres foresatte i etterkant, og kan tilby kartlegging, oppfølging og/eller behandling når det er aktuelt.

Enkelte ganger velger politiet å gjøre avhør av unge over 16 år på barnehuset. Den som kan ha vært utsatt må da eventuelt vitne i retten hvis det blir en straffesak.