Råd og veiledning/konsultasjonsteam

Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus, Oslo, opprettholder driften under korona-epidemien.

 

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss. Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Se for øvrig på forsiden: "Hvordan gå frem ved mistanke".

Hvem kan ta kontakt:

 • Offentlige aktører som politi, barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, institusjoner, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer
 • Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan ringe.
 • Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer etc.

Barnets identitet behandles anonymt, og innringer bes om å ikke oppgi navn på barnet.

Private innringere kan være anonyme.

Offentlige aktører oppgir kun eget navn og arbeidssted.

Statens Barnehus Oslo kan kontaktes på sentralbord 22 70 56 50 på dagtid i ukedagene. Du vil via sentralbord bli satt over til en ansatt som har kompetanse på området eller ringt tilbake til senere hvis ingen er ledig.

 

KONSULTASJONSTEAM

Konsultasjonsteamet tilbyr konsultasjoner når det er bekymring for om barn og unge kan være, eller står i fare for å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Teamet bistår også i saker med barn og unge, som utøver skadelig seksuell atferd. 

Konsultasjoner tilbys ukentlig på onsdager mellom kl. 12:00 og 15:00.


Arbeidet med denne type saker kan føles belastende og krevende. Det kan være nyttig å søke sorteringshjelp, diskusjon og konkrete råd. Av rettssikkerhetsmessige grunner og for å kvalitetssikre arbeidet bør ingen arbeide alene med slike saker.

Hvem kan henvende seg?

Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn og unge, kan henvende seg.
Privatpersoner som har mistanke om at barn eller unge blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen.

Hva er konsultasjonsteamet?

Konsultasjonsteamet er sammensatt tverrfaglig og tverretatlig bestående av fagpersoner fra:

 • Statens Barnehus, Oslo                   
 • Politiet
 • Barneverntjenesten
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Helsestasjonen / Skolehelsetjenesten
 • Ullevål sykehus (Sosialpediatrisk seksjon)
 • Barne- og familieetaten (Juridisk seksjon)

Hvordan gjennomføres en konsultasjon?

En konsultasjon skjer ved direkte oppmøte og kan deles inn i tre deler. Først informerer du teamet ved å fortelle om saken din og hvilke problemstillinger / dilemmaer du oppfatter som relevante. Deretter får deltakerne i teamet anledning til å stille deg oppfølgende spørsmål hvis det er behov for utdyping og avklaringer. Til sist foretar teamet en ledet refleksjon med utgangspunkt i den informasjonen, som du har presentert. I refleksjonen presenterer deltakerne sin forståelse og betraktninger på saken din og sine tanker om hva som kan være egnet håndtering videre. Teamets brede fagsammensetning skal sikre at saken din blir belyst fra ulike perspektiver. Konsultasjonen varer i 60 minutter.

Det presiseres at alle saker drøftes anonymisert og at konsultasjonsteamet ikke overtar saker, eller ansvar fra dem som søker råd.

Brosjyre

 

Kontakt:

Statens Barnehus, Oslo, telefon: 22 70 56 50. Spør etter konsultasjonsteamet.