Tiltakskjeden i Vest-Agder

Tiltakskjeden i Vest-Agder er tuftet på tanken om at best hjelp til vold og overgrepsutsatte barn og familier gis dersom beskyttende og behandlende instanser samarbeider.  Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid anbefales også av det offentlige (jfr. regjeringen.no).

Tiltakskjeden for barn og ungdom under 18 år deles grovt inn i 3 deler.   

1.    Mistanke / bekymring.

Privatpersoner eller offentlige ansatte har en mistanke / en bekymring og kan henvende seg til et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam for råd.  Henvendelsene behandles anonymt. 

Kontaktperson i konsultasjonsteamet er Tove Lise Høigilt (Bufetat, Agder barne- og familiesenter) tlf.: 466 18 115.

 2.    Avdekking / utredning av mistanke om seksuelle overgrep.

Tverretatlig Utredningsteam er et team som bistår den kommunale barneverntjenesten med å utrede mistanker om seksuelle overgrep.  Dette gjelder primært saker der det er for vage tegn eller uttalelser til at politiet kan åpne en etterforskning.  Tverretatlig utredningsteam tar også saker som er blitt henlagt av rettssystemet på bakgrunn av manglende bevis.  Det er kun den kommunale barneverntjenesten som kan henvise til Tverretatlig Utredningsteam. 

Kontaktperson i Tverretatlig Utredningsteam er Tove Lise Høigilt (Bufetat, Agder barne- og familiesenter) tlf.: 466 18 115.

 3.    Behandling

I Vest-Agder finnes det flere offentlige tilbud til barn og ungdom som har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep.  Noen tilbud er tverrfaglig og tverretatlig sammensatt.  Vi kan nevne behandlingsteamet TVERS, som gir behandling til familier der minst ett av barna under 18 år har opplevd seksuelle overgrep.  Teamet gir også behandling til familier der minst ett av barna under 18 år har begått seksuelle overgrep mot andre.  Et annet behandlingsteam vi vil nevne er flerfamiliegrupper.  Dette teamet gir et tilbud til barn og unge som har opplevd vold og eller familievold. 

For å få hjelp i disse teamene må det sendes en henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrien (ABUP).  Det er kun fastlege eller den kommunale barneverntjenesten som kan henvise til ABUP.

Dersom du er sikker på eller vet at noen har opplevd vold, vært vitne til vold og eller seksuelle overgrep:

Ring barnevernet i din kommune og/eller gå direkte til politiet.  Tlf. til barnevernet kan du finne på denne nettsiden: http://www.barnevernvakt.no

Du kan alltid ringe Alarmtelefonen for barn og unge. Den gjelder uansett hvilken kommune du tilhører tlf.: 116 111

I Kristiansand har politietet eget ekspertteam for vold og overgrepssaker.  Dette teamet kommer du i kontakt med via politiets sentralbord på tlf: 02800.