Faggrupper

SSA (skadelig seksuell adferd)

En definisjon som benyttes på SSA er handlinger som innebærer seksuell adferd hos barn og unge som ikke er utviklingsmessig adekvat, og som kan være skadelig for en selv eller andre, eller som kan innebære misbruk av andre barn, unge eller voksne (Hackett, 2014)

Eksempler på slik adferd kan være:

-Hyperseksualitet

-Presser andre til seksualiserte aktiviteter

-Fremviser interesse for sex som ikke er aldersadekvat

-Har en seksuell væremåte som ikke er akseptert i samfunnet, og som kan være til skade for en selv    

  eller andre

-Viser unormal opptatthet av spredning av pornografisk materialet på nett og mobiltelefon

Skadelig seksuell adferd kan også bli omtalt som bekymringsfull seksuell adferd eller grenseoverskridende seksuell adferd.

Kontaktperson: Frode Marinius Andreassen 

 

Nett

Gruppen for nettrelaterte saker har fokus på å drive fagutvikling på dette feltet.

Nettrelaterte saker deles inn i disse hovedkategoriene:

-Barn som fremstilles i overgrepsmateriale på nett

-Barn som forledes inn i seksuell kontakt over internett

-Barn som utsettes for direkte overførte bestillings overgrep

-Barn og unge som fotografers/filmes av jevnaldrende

-Barn og unge som frivillig produserer seksualiserte bilder/film av seg selv

-Barn av nedlastere av overgrepsmateriale

 

Målet er og alltid å være oppdatert på fagfeltet, bidra i å stadig utvikle god praksis ved forberedelser og gjennomføring ved tilrettelagte avhør i slike saker, gi rett hjelp og oppfølging, samt drive utadrettet virksomhet.

Kontaktperson: Linda Irene Karlsen 

 

Minoritet

Faggruppen er opptatt av hvordan migrasjonserfaringer kan påvirke forholdet mellom psykisk helse, mestring og sosial integrasjon, og hvordan eventuelle utfordringer henholdsvis oppleves og synliggjøres.

 

Faggruppen er videre opptatt av flyktningers særskilte traumaerfaringer knyttet til belastninger fra tilværelsene før (pre-migrasjon), under (migrasjon) og etter flukten (mottak og substandard living conditions) samt vedvarende belastninger i (forhold til arbeidsliv, sosial integrering, eksklusjon) integreres i et komplekst mønster.

Faggruppen er her spesielt opptatt av hvordan flyktningers "opplevelse" kan oversettes for norske myndigheter og myndighetspersoner for at flyktningen blir "forstått".

 

Faggruppen er også opptatt av hvilke vansker tilpasning til nye kulturelle, sosiale og juridiske normer påvirker identitet, selvfølelse og mestring. Faggruppen er her opptatt av å synliggjøre sosiale integrasjon som en tidkrevende prosess som ofte kan spenne over flere generasjoner, og hvor fleksibilitet og toleranse fra vertsnasjonens er påkrevd for å forebygge konflikter

 

Faggruppen er på praksis siden opptatt av å utforske hvilke hjelpetiltak og gjennom hvilke kanaler (religiøse ledere, nasjonale grupper, "norske møteplasser" som skole, fritid m.v. eller andre) disse best formidles

Kontaktperson: Mogens Albæk

 

Psykisk helse

Faggruppen er opptatt av kunnskap og erfaring om psykisk helse. Gruppen har som mål å tilegne seg relevant kunnskap og metoder innen faget psykisk helse. Barn/unge som skal til avhør på barnehuset har ofte en psykisk uhelse/belastning av ulik grad som barnehuset bør kjenne til.  Anvendelsen av kunnskap og god praksis om psykisk helse vil kunne bidra til kvalitetssikring av barn/unges psykiske helse.  Dette øker sjansen for at barn/unge og deres familie får en best mulig opplevelse av avhørssituasjonen både i forkant, underveis og i etterkant.  

 

Faggruppen har også en visjon om å synliggjøre barnehusets tilbud om oppfølgning av barn/unge og deres familier. Barnehuset har en unik posisjon ved å ha observert  avhør.  Ved å ta i bruk relevant informasjon som fremkommer i avhør, kan det øke muligheten for bedre oppfølgning i etterkant av avhør. Således kan barnehuset gi faglig og metodisk god tilpasset rask hjelp over en avgrenset periode. Oppfølgnings arbeid kan ha stor betydning for barn/familiers håndtering av psykiske kriser/vansker videre i livet. Denne muligheten barnehuset har til å gi oppfølgnings samtaler, bør bli bedre kjent for samarbeidspartnere, slik at flere barn/unge/familier kan få tilpasset hjelp.   

 Kontaktperson: Linda Irene Karlsen

 

Førskolebarn

Faggruppen for førskolebarn jobber med å fremme forslag til utviklingsområder knyttet til de yngste barnas behov før, under og etter avhør.  Avhør av barn under 6 år kalles sekvensielle avhør og gjennomføres av spesialutdannet politi. Sekvensielle avhør skjer i samarbeid med rådgivere ved Statens barnehus som har særlig fagkunnskap om barn under 6 år. Faggruppen for førskolebarn har som mål å være en faglig drivkraft i forhold til kunnskapsoppdatering og fenomenkunnskap om vold og overgrep mot de yngste barna. Det fokuseres på bruk av egnet kartleggingsverktøy og behandlingsmetodikk, samt ivaretakelse av fysiske rammebetingelser som fasiliteter, utsyr og materialer. Faggruppen søker samarbeid med andre instanser, og bidrar med utadrettet undervisningsarbeid, forebygging og informasjonsarbeid.

 Kontaktperson:  Trude Darsho Lindø

 

PU (funksjonsnedsettelse/utviklingshemmede)

Faggruppen for voksne psykisk utviklingshemmede og andre særlig sårbare, jobber med å utvikle god felles praksis rundt tilrettelegging av avhør av voksne med utviklingshemming før, under og etter avhør. Avhør av voksne med psykisk utviklingshemmede og andre særlig sårbare gjennomføres som sekvensielle avhør av spesialutdannet politi. Sekvensielle avhør skjer i samarbeid med rådgivere ved Statens barnehus som har særlig fagkunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming og deres rettsikkerhet.

Faggruppen holder seg oppdatert på gjeldende forskning, bidrar til fagutvikling på feltet og legger til rette for forskning, og har som mål å være en pådriver i forhold til fenomenkunnskap om vold og overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming.

 

Faggruppen samarbeider med andre aktører når det gjelder kunnskap, undervisning og samarbeid.

Kontaktperson: Linn Fjelde Farstad