Velkommen til Statens barnehus Kristiansand

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Vårt område er Aust-Agder og Vest-Agder.

 

Målsetting

 

 • sørge for god ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne i tilrettelagte avhør
 • redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse
 • sikre rask hjelp og behandling
 • utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser
  rask igangsettelse og gjennomføring av tilrettelagte avhør, videre hjelp og oppfølging
 • tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet

 

Barnehuset har

 

 • barnevennlige oppholdsrom
 • rom for gjennomføring av tilrettelagte og supplerende avhør og videokonferanse
 • undersøkelsesrom for medisinske undersøkelser og tannhelseundersøkelser
 • møterom for samrådsmøter mellom de forskjellig involverte instanser
 • avhørsrom for politiet med mulighet for videoopptak av ungdom eller andre vitneavhør i overgrepssaker
 • kontor til bruk for samarbeidspartner som oppholder seg i barnehuset

 

Barnehuset tilbyr

 

 • tilretteleggelse av tilrettelagte avhør, medisinsk undersøkelse og tannhelseundersøkelse i barnevennlige omgivelser
 • spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner
 • rådgiving og konsultasjon
 • koordinering av samrådsmøter mellom de involverte instanser
 • støtte og veiledning til barn og pårørende
 • korttidsterapi