Konsultasjonsteam

Trenger du bistand i saker med mistanke eller avdekking av: • Seksuelle overgrep • Vold i nære relasjoner • Omsorgssvikt • Kjønnslemlestelse

Statens barnehus Hamar koordinerer et tverrfaglig og tverretatlig team som bistår ulike fagmiljøer med håndtering av saker der det er mistanke om at barn eller ungdom blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i eller utviser seksuelt skadelig atferd.

I konsultasjonsteamet sitter erfarne fagpersoner fra:

Statens barnehus, politiet, barneverntjeneste, helsestasjon, krisesenter, barnemedisin/sosialpediatri, tannhelse og familievernkontor.

 

Kontakt med konsultasjonsteamet fås ved henvendelse til Statens Barnehus

Telefon: 62 55 62 50

Epost: statensbarnehus.hamar@politiet.no