Konsultasjonsteam

Trenger du bistand i saker med mistanke eller avdekking av: • Seksuelle overgrep • Vold i nære relasjoner • Omsorgssvikt • Kjønnslemlestelse

 

Hva er konsultasjonsteamet?

Konsultasjonsteamet skal bistå ulike fagmiljøer i Helseregionen i håndtering av saker der en har mistanke om eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt.
Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn forgriper seg seksuelt mot andre barn.
Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanser, videomøter eller ved at rådsøker møter konsultasjonsteamet på Barnehuset i Hamar.
Sakene skal være anonyme. Konsultasjonsteamet kan bare gi råd/veiledning og kan ikke gripe inn i eller overta ansvaret for sakene.


Stå ikke alene!
Arbeidet med denne type saker kan føles belastende og krevende. Det kan være nyttig å søke sorteringshjelp, diskusjon og konkrete råd. Av rettsikkerhetsmessige grunner bør ingen arbeide alene med slike saker.

Hvem kan henvende seg?
Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn og unge, kan henvende seg.
Privatpersoner som har mistanke om at barn eller unge blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, anbefales å ta direkte kontakt med politi, barnevern eller helsevesen.
Man kan også henvende seg anonymt til disse etater.

Teamet består av representanter fra:

• Barne- og ungdomspsykiatrien, BUP
• Barnevern
• Familievernkontoret
• Politi

Kontakt:
Konsultasjonsteamet
Statens Barnehus Hamar

Telefon:    62 51 92 60
E-post:   eli.furuholt@statensbarnehus.no