Velkommen til Statens barnehus Moss

Statens barnehus Moss er et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet.

Barnehuset i Moss åpnet 1. november 2016 og dekker Øst Politidistrikt som består av Østfold, Follo og Romerike.

Personalet er sivilt ansatte, og alle som arbeider med oppfølging og behandling har bred barnefaglig kompetanse.

Barnehuset er for barn og ungdom hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en utviklingshemming eller voksne som er særlig sårbare.

Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet. Politiet skal som en del av etterforskningen foreta avhør på barnehuset av den som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. I tillegg kan politiet foreta avhør på barnehuset av unge som har krenket andre seksuelt.

Tanken bak et barnehus er at alle offentlige instanser kommer dit barna er. Mange ulike samarbeidspartnere samles derfor på Statens barnehus Moss. Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge for god helhetlig ivaretakelse av barn og familier.

 

BARNEHUSET TILBYR

 • Mottagelse og tilrettelegging for de som kommer til avhør og deres følgepersoner.
 • Tilrettelagte avhør.
 • Medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser.
 • Tverretatlig samarbeid før, under og etter avhør.
 • Vurdering av behandlingsbehov.
 • Oppfølging og behandling.
 • Støtte og veiledning til barn og pårørende.
 • Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner.
 • Fagutvikling og kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep.

BARNEHUSET HAR

 • Barnevennlige oppholdsrom.
 • Rom for gjennomføring av tilrettelagte avhør med lyd/bilde-opptak og videokonferanse.
 • Medisinsk undersøkelsesrom.
 • Hyggelig cafè med mat, drikke, kakao m.m.


MÅLSETTING

 • God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og unge opp til 16 år i saker som omhandler vold og seksuelle overgrep.
 • Tilbudet gjelder også voksne med utviklingshemming, eller andre sårbare personer.
 • Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse.
 • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser.
 • Rask igangsettelse og gjennomføring av tilrettelagte avhør.
 • Sikre rask hjelp og behandling videre ved behov.