Vanlig saksgang fra anmeldelse til avhør

Privatpersoner, offentlig ansatte, for eksempel barnevernstjenesten, melder til politiet når det er mistanke om at barn er utsatt for seksuelle overgrep, vold eller har vært vitne til vold.

Ansvarlig etterforsker leder og koordinerer etterforskningen. Avhør av barnet er del av etterforskningen. Avhør av barnet skjer i tilrettelagt avhør. Tilrettelagte avhør i saker med mistanke om seksuelle overgrep skal foretas innen tre uker etter anmeldelsesdato. I noen saker er fristen kortere.

Det er en politijurist som avgjør om det skal tas tilrettelagt avhør av barnet. Politijuristen kontakter Statens Barnehus for å fastsette tidspunktet for avhøret.

På Statens barnehus i Kristiansand får to rådgivere ansvar for avhørsdagen. Rådgiverne har en koordinerende rolle i forkant av avhøret og innkaller i de fleste saker avhører, etterforsker og barnevernstjeneste til et samrådsmøte. I dette møte planlegges avhørsdagen. Hvem skal følge og informere barnet? Har barnet behov for beskyttelse etter avhør? Er det behov for tolk, medisinsk undersøkelse, tannundersøkelse? Er det noe avhører bør vite om barnet for at avhøret skal bli best mulig for barnet? Vil alle aktører, dommer, bistandsadvokat, forsvarer og lignende være til stede på barnehuset, eller skal noen sitte på videolink?

Hva som skjer på avhørsdagen kan du lese HER.