Råd og veiledning

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd og veiledning.

Barn og ungdom som selv har blitt utsatt kan også ringe.

Henvendelsene drøftes anonymt, og ingen trenger å oppgi sin identitet.

Statens barnehus Tromsø er tilgjengelig på telefon:

77 79 74 40, mandag til fredag kl.08:00 til 15:30.

Våre ansatte har lang erfaring fra fagfeltet, og god oversikt over ulike tilbud som finnes.

KONSULTASJONSTEAMET

Statens barnehus Tromsø koordinerer et tverrfaglig rådgivnings-/konsultasjonsteam som møtes ukentlig. Teammedlemmene jobber i ulike fagmiljøer:

  • Barnemedisin
  • Tromsø kommune: Forebyggende helsetjenester ved helsesykepleier, barneverntjenesten, skole.
  • Politiet
  • SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep)
  • RVTS NORD (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Nord)
  • Familievernkontoret
  • ATV (Alternativ til vold)
  • Statens barnehus Tromsø

Arbeider du med barn, unge eller andre særlig sårbare, og trenger bistand til håndtering av problemstillinger vedrørende f. eks.  seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt (fysisk/psykisk), kjønnslemlestelse eller radikalisering, er du velkommen til å bestille time hos Konsultasjonsteamet.

Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn er involvert i, eller utviser skadelig seksuell atferd.

Møtene avholdes onsdager fra kl.  12:00 - 15:30.

Konsultasjon tilbys via telefonkonferanse, videomøte eller ved at rådsøker stiller personlig i møtet.

Konsultasjonsteamet kan bare gi råd/veiledning og kan ikke gripe inn i, eller overta ansvaret for sakene.

Stå ikke alene!
Arbeidet med denne type saker kan føles belastende og krevende. Det kan være nyttig å søke sorteringshjelp, diskusjon og konkrete råd. Av rettsikkerhetsmessige årsaker bør ingen arbeide alene med slike saker.

For å booke en time, kontakt:
Konsultasjonsteamet
Statens barnehus Tromsø

Telefon:    77 79 74 40 
E-post:   konsultasjonsteamet@politiet.no
      Ikke send personsensitiv info/saksopplysninger pr. e-post