Velkommen til Statens Barnehus Ålesund


Statens Barnehus Ålesund er en del av Møre og Romsdal Politidistrikt og åpnet 21. November 2012. Personalet er sivilt ansatte med barnefaglig spisskompetanse.

 

Vi er et tilbud til barn og ungdom når det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Vår målgruppe omfatter også voksne med en psykisk utviklingshemning

Tilbudet er også for ungdom under 18 år der de kan ha vært utsatt for tvangsekteskap.

Utgangspunktet for å komme til oss er en anmeldelse til politiet. Politiet kan som en del av etterforskningen velge å gjøre et avhør av den som kan ha vært utsatt.

Statens barnehus Ålesund dekker Møre og Romsdal fylke og nordre deler av Sogn og Fjordane fylke. De kommer fra politidistriktene Vest og Møre og Romsdal.

Tanken bak barnehus er at alle offentlige instanser kommer dit barna er. Mange ulike samarbeidspartnere samles derfor på Statens Barnehus Ålesund.

Målet er å styrke barns rettssikkerhet og sørge for god ivaretakelse av barn og familier.

 

Barnehuset tilbyr

Spisskompetanse på traumer, seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner.

Tilrettelegging av avhør og medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser.

Koordinering av det tverrfaglige samarbeidet.

Korttidsterapi, oppfølging og behandling.

Støtte og veiledning til barn og pårørende.

Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner.